Nová registrace


V souvislosti s registrací v sekci pro investory na webové stránce www.energo-pro.com bude ENERGO - PRO a. s., IČO: 63217783, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Registrací v sekci pro investory poskytujete správci své osobní údaje (i) za účelem získávání informací souvisejících se společností ENERGO – PRO a.s. (prostřednictvím sekce pro investory a informačních e-mailů zasílaných správcem) a (ii) po dobu trvání Vaší registrace plus příslušný počet roků po ukončení registrace za účelem zajištění provozních povinností naší společnosti (např. reakce na vznesené právní nároky, vznášení právních nároků nebo plnění regulatorních požadavků) nebo po dobu jinak požadovanou právními předpisy. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů mohou být poskytnuty na základě žádosti zaslané na e-mail info@energo-pro.com.