NotifikaceСЪОБЩЕНИЕ


07.03.2024

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., ЕНЕРГО-ПРО БЪЛАРИЯ ЕАД
ОБЯВЯВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за осъществяване на  „Ремонт на горен дневен изравнител на ВЕЦ Самораново“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 62520.101.121, с. Ресилово, община Сапарева Баня, област Кюстендил по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР). Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни, след публикуване на настоящото съобщение обявени ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulgaria@energo-pro.com


07.03.2024

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ ЕАД, ОБЯВЯВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проект преустройство на съществуващи или изграждане на нови рибни проходи на каскада „Пиринска Бистрица“‘
- Водохващане „Пиринска Бистрица“
Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни след публикуване на настоящото съобщение ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulgaria@energo-pro.com


6.6.2022

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ ЕАД,
ОБЯВЯВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за осъществяване на „Текущ ремонт на съществуващ комуникационен и силов кабел по сервитутното трасета на напорния тръбопровод между ВЕЦ Спанчево и апаратна камера на ВЕЦ Спанчево в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 16969.50.370 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР).
Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни, след публикуване на настоящото съобщение ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulgaria@energo-pro.com


21.3.2022

До заинтересованите лица и общественост:
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, ОБЯВЯВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение КЕИ „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.153 и съществуващ довеждащ тръбопровод до кантон „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.160 по КККР на с. Лиляново, общ. Сандански, обл. Благоевград“. Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни след публикуване на настоящото съобщение ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulgaria@energo-pro.com


15.4.2021

до заинтересованите лица и общественост:
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г., дружество ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД,
ОБЯВЯВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Текущ ремонт на съществуващо рибопроходно съоръжение  от водохващане №12 на река Санданска Бистрица от каскада Санданска Бистрица“.
Писмени становища и мнение се приемат в срок от 14 дни след публикуване на настоящото съобщение ведно с предложението на адреса на дружеството или на електронна поща bulgaria@energo-pro.com